วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประวัติอาหารไทย

อาหารไทยถือว่ามีลักษณะพิเศษ เนื่องจากประเทศไทยเป็นอู่ข้าว อู่น้ำ

มีอาหารตามธรรมชาติที่มีพิเศษตามภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่หลากหลายตลอดทั้งปี

รวมทั้งคนไทยมีศิลปะอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว จึงแสดงออกซึ่งศิลปะวิทยาของคนในรูปแบบ

การปรุงแต่งและการกิน อาหารที่มีลักษณะเฉพาะ ตั้งแต่เรื่องการผสมกลมกลืนในการปรุงแต่ง

รูป รส กลิ่น ให้กลมกล่อมอร่อยและรสจัดอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษ ในเรื่องการจัดรูปแบบและ

การแกะสลัก ตบแต่งสีสันสวยงามวิจิตรบรรจงในเรื่องการผสมสาน ทางคุณค่าอาหารและ

ทางยา เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสูงสุดทั้งในแง่การป้องกัน การบำรุงและการรักษา ตลอดจน

การใช้อาหารเป็นเครื่องแสดงความผูกพันธ์ในหมู่ญาติมิตรและเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคม

รวมทั้งการใช้อาหารเป็นสื่อทางความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: